Polski     |   English   Niezrzeszony poseł do Parlamentu Europejskiego Strona startowa | Dodaj do ulubionych | Kontakt

Get macromedia Flash Player

Drukuj

Francuska prezydencja - przemówienie Macieja Giertycha

Maciej GIERTYCH - Czwartek 10 lipca 2008 r.

Przemówienie przygotowane na debatę o francuskiej prezydencji z udziałem prezydenta Sarkozy, ale nie wygłoszone. Zostało w terminie zgłoszone, ale potrzebnej minuty na wygłoszenie nie przydzielono.

Potem była próba zostania zauważonym do wygłoszenia w debacie po przemówieniach zaaprobowanych, ale prezydent Poettering wolał zauważyć 6 innych mówców, chociaż zgłoszenie to było pierwsze i zauważone przez sekretarzy prezydenta.

Panie Prezydencie!
 
  Gdy duże kraje gwałcą małe reakcją jest opór. Gdy Prezydent Chirac powiedział memu krajowi, Polsce, że lepiej by zrobiła siedząc cicho tylko wzmogło to naszą chęć do wypowiadania się. Gdy Francuzi odrzucili traktat konstytucyjny nikt nie wzywał ich by zagłosowali ponownie. Nikt nie kazał im szukać sposobu wyjścia z sytuacji. Sposób znalazła wam Angela Merkel proponując: "by bez zmieniania istoty prawnej użyć innej terminologii. Czy Wam Francuzom nie wstyd, że daliście się nabrać na zmianę terminologii? Wasz były prezydent Giscard d'Estaing, przyznał, że: "propozycje zawarte w oryginalnej konstytucji praktycznie nie zostały zmienione. One tylko zostały rozproszone wśród starych traktatów w formie poprawek ... po to, by uniknąć groźby referendów." Teraz naciska Pan Irlandię, naciska polskiego prezydenta, by się temu zamierzonemu oszustwu poddali. A czy Francuzi, Pańscy wyborcy, na prawdę poddali się już? Niech Panich spyta!
 

Thursday July 10th2008.
 
Speech for the debate with president Sarkozy on the French presidency, prepared, but not delivered. It was proposed in due time but the needed one minute was not allotted. Then after the approved speeches there was an attempt to participate in the "catch the eye" procedure but president  Poettering chose to note 6 other speakers ignoring sequence. Being first to be noted by the president's secretaries proved futile.
 
Mr. President!
 
       When big countries bully small ones, the reaction is resistance. When President Chiractold my country, Poland,that "it would do better keeping silent" this only increased our will to speak up. When the French have rejected the constitutional treaty no one asked them to vote again. No one asked them to seek a way out of the situation. Angela Merkel found a solution for you, proposing to "use a different terminology without changing the legal content".  Are you French not ashamed of being fooled by a change of terminology? Your former president Giscard d'Estaing admitted that: "the proposals contained in the original constitution have practically not been changed. They were only scattered among older treaties in the form of amendments ... so as to avoid the risk of referendums?.Now you are pressuring Ireland,you are pressuring the Polish President, that they submit to this deliberate deception.And have the French, your electorate, truly submitted to it? Ask them!
poprzedni / powrót / następny

KSIĄŻKI
zobacz l_insegnamento dell_evoluzione.doc

zobacz l_insegnamento dell_evoluzione.doc

zobacz Egalite de sexes.doc

zobacz Egalite de sexes.doc

zobacz Evolution en francaise.doc

zobacz Evolution en francaise.doc